Du är här:

Farligt avfall

Avfall är varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Vissa avfall är så pass farliga för miljö och/eller hälsa att de är klassade som farligt avfall. I avfallsförordningen anges de avfallsslag som definieras som farligt avfall. Samhällsbyggnadsförvaltningen utövar tillsyn enligt lagar och förordningar om avfall och farligt avfall.

Avfall

Annat avfall än hushållsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet ska lämnas till den som har tillstånd till transport av avfall.

Tillstånd krävs inte för transport för återanvändning av avfall (som inte är farligt avfall). Däremot ska anmälan lämnas till länsstyrelsen. Tillstånd och anmälan prövas hos länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Anmälan behövs inte om transport endast sker av avfall som uppkommit i egen verksamhet om mängden understiger 10 ton eller 50 m³ per år.

Hushållens farliga avfall

Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt till Må återvinningscentral eller till de mobila återvinningsgårdarna.

Företagens farliga avfall

I många verksamheter uppkommer farligt avfall, till exempel spilloljor och lösningsmedelsavfall. För företagare gäller andra regler än för hushållen. Farligt avfall får endast lämnas till eller tas emot av de som har särskilt tillstånd till detta.

Tillstånd krävs även för transport av farligt avfall. Vissa mindre mängder kan få transporteras i egen regi till godkänd mottagare. Då ska en anmälan för detta skickas in på förhand till länsstyrelsen i det län som den huvudsakliga verksamheten bedrivs.

Den som får ett farligt avfall ska föra journal över mängder och slag av farligt avfall, vem som hämtar och vart det körs. Den som lämnar sitt farliga avfall ska också kontrollera att transportören och mottagaren har erforderliga tillstånd. Transportdokument ska upprättas vid varje leverans.

Sidan uppdaterades

2019-03-14

Sidansvarig: