Du är här:

Reservatsbildning

Herrgårdsudden

Karta över utredningsområde

Samrådskarta över utredningsområde - Herrgårdsudden, Köpmanholmen.

Kommunen har påbörjat en process för att bilda ett naturreservat på Herrgårdsudden i Köpmanholmen. Området har en spännande historia om samer och ett samhälle under industriell-och kulturell utveckling. Idag består Herrgårdsudden av lummig grönska där många unika lövträd, fåglar och olika växtarter etablerat sig. Projektet High Coast Art Valley återanrättade även en konst- och naturpark i området som blev klar sommaren 2014. Platsen är ett populärt rekretations- och besöksmål för närboende och besökare, där man kan ströva genom parken, fiska, grilla och njuta av natur, konst och trädgård på en och samma plats.

Varför naturreservat?

För att värna och utveckla områdets natur-, kultur och friluftsvärden samt för att bevara och berätta om samerna och brukshistorien har kommunen nu beslutat att området ska bli naturreservat. Målet är både att värna och gynna den biologiska mångfalden i området, till exempel i form av fåglar, växter, insekter och svampar och att området ska fortsätta vara ett populärt strövområde för närboende och ett attraktivt besöksmål för mer långväga gäster. Målet är även att det ska nyttjas flitigt som utflyktsmål av skolor och förskolor i undervisningen.

Vad innebär det att området blir naturreservat?

Att Herrgårdsudden skyddas som naturreservat innebär i stort sett att området kommer att kunna fortsätta användas och avnjutas på samma sätt som det görs idag. För att värna om områdets värden kommer dock vissa restriktioner att finnas, som exempel kommer det inte vara tillåtet att exploatera området för bostäder eller industrier. För att bevara och utveckla områdets värden kommer även en skötselplan att utformas.

Vad händer?

Under hösten 2015 höll kommunen ett första samråd med närboende, föreningar och organisationer rörande hur området nyttjas idag och vad det finns för behov och önskemål för framtiden. Nu vägs olika synpunkter och olika intressen samman med den gräns kommunen finner lämpligast och de föreskrifter som behövs för att värna och möjliggöra utveckling av områdets natur-, kultur och friluftsvärden. När förslaget är färdigt kommer du, tillsammans med berörda intresseorganisationer, myndigheter och andra berörda återigen att ha möjlighet att lämna synpunkter. Efter den andra samrådsomgången kommer det arbetas fram ett förslag till beslut. Det slutgiltiga beslutet om bildandet av naturreservatet fattas av politikerna i kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades

2019-03-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Örnsköldsviks kommun

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Johanna Martinell
Projektledare, bygg- och miljöavdelningen
------------------------
Åsa Granberg
Naturvårdskonsult Enetjärnnatur AB
Skicka e-post
090- 71 09 64

Mer information

Samrådsunderlag - Reservatsbildning HerrgårdsuddenPDF

Information om föroreningssituationen efter sågverketPDF

Projektet finnansieras av statliga LONA-medel (Lokala Naturvårdssatsningen).