Du är här:

Tillägg till översiktsplan avseende vindkraft

Det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2008. Planen är ett tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen för Örnsköldsviks kommun som antogs år 2007.

Planen redovisar tolv områden som bedöms lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Dessutom redovisas fyra utredningsområden där översiktsplanen inte tar ställning till lämpligheten.

Områdena har avgränsats utifrån en kartering av vindförhållanden och med hänsyn tagen till karterade skyddsvärden för naturvård, rennäring, kultur mm.

I planen beskrivs också andra förutsättningar och överväganden som rör vindkraftsutbyggnad, t ex när det gäller buller och påverkan på landskapsbilden.

Översiktsplan för vindkraft i ÖrnsköldsvikPDF
Översiktsplan för vindkraft i Örnsköldsvik (lågupplöst med mindre skarpa kartor)PDF

Bilagor till planen:
Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF
Utlåtande efter utställning översiktsplan för vindkraftPDF
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2008PDF

Sidan uppdaterades

2019-03-20

Sidansvarig: