Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 5 februari

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 februari 2019. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Satsar på utveckling av medicinsk forskning
Örnsköldsviks kommun vill medverka till att skapa bättre förutsättningar för medicinsk forskning och på så sätt öka vårdkvalitet och främja kompetensförsörjning inom sjukvårdsområdet. Därför har kommunen beviljat tre miljoner kronor för ett forskningsprojekt där Umeå universitet söker forskningsfinansiering. Region Västernorrland kommer också inom kort att fatta beslut om sin del i projektet. Målet är att det treåriga projektet ska öka antalet forskningsaktiva medarbetare i Örnsköldsvik, öka antalet forskningsaktiviteter och antalet vetenskapliga publikationer där medarbetare från Örnsköldsvik är huvud- eller medförfattare. Den totala budgeten är 15 miljoner kronor varav Örnsköldsviks kommuns del är 3 miljoner.

Ingen särskild landsbygdsnämnd
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att inrätta en särskild landsbygdsnämnd. Nämndsorganisationen är uppbyggd kring ämnesområden genom så kallade facknämnder och frågor som rör landsbygden tas upp i respektive nämnd baserat på frågans ämnesområde. Frågor som rör den övergripande landsbygdsutvecklingen hanteras av kommunstyrelsen. Utifrån detta, den landsbygdsstrategi som finns i kommunen och den översyn av den politiska organisationen som gjordes inför den nya mandatperioden blir alltså kommunstyrelsens förslag att man inte ska inrätta en ny nämnd.

Övriga ärenden:
Utredning, byte av länstillhörighet
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2018
Yttrande, revisionsgranskning av kommunens struktur för administrativ intern kontroll
Firmatecknare för donationsstiftelserna
Nomineringar till styrelsen för NTF Västernorrland
Sammanställning av förslag till val till kommunala pensionärsrådet 2019-2022
Val av representant till styrgruppen för Dig 2020
Val till kommunförbundets styrelse 2019-2022
Val till Sekom mandatperiod 2019-2022
KS beslutslogg feb 2019


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2019-02-06