Örnsköldsvik deltar i nationell jämställdhetssatsning

Jan Nyman och Linnéa Egnor Byström samarbetar på näringslivskontoret. De är två av 5 200 medarbetare på Örnsköldsviks kommun – en kommun som kommer att ha extra fokus på jämställdhet och jämställd service 2019.

Jan Nyman och Linnéa Egnor Byström är två av 5 200 medarbetare på Örnsköldsviks kommun – en kommun som kommer att ha extra fokus på jämställdhet och jämställd service.

Örnsköldsvik är en av tolv kommuner i landet som valts ut att delta i Modellkommuner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking.

– Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service oavsett kön och att kommunens resurser fördelas jämställt. Den här satsningen hjälper oss att få in ett jämställdhetsperspektiv i det ordinarie arbetet och det höjer kvaliteten i verksamheten, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

Mentorer stöttar arbetet
Deltagarna i satsningen ska benchmarka med varandra i grupper om två eller tre under 2019. Sju kommuner som tidigare deltagit i satsningen deltar som mentorer för att stötta arbetet och bidrar med konkreta exempel från sina egna verksamheter. Örnsköldsvik kommer att ha Vännäs och Umeå som mentorer.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp.

Politiker, chefer och nyckelpersoner
Deltagarna träffas fem gånger. Från Örnsköldsviks kommun deltar kommunstyrelsens ordförande Per Nylén och kommundirektör Magnus Haglund, samt Ann-Sofie Mattebo och Anchela Signell som arbetar strategiskt med jämställdhet på kommunen. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker utbyter erfarenheter med andra politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som den här processen ger de olika nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger Marie Trollvik, som leder satsningen från SKL.

Satsningen på Modellkommuner finansieras genom en överenskommelse mellan SKL och regeringen om stärkt stöd till jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2018-11-27

 Kontakta oss

Ann-Sofie Mattebo
Utvecklingsstrateg folkhälsa
0660-886 31
Skicka e-post

Anchela Signell
Personalspecialist
0660-887 74
Skicka e-post