Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Slutrapport över forskning om aktivitetsbaserat stadshus

Umeå universitet har nu lämnat sin slutrapport för AktiKon-projektet som följt och utvärderat stadshusförändringarna i Örnsköldsviks kommun där nära hälften av medarbetarna i stadshusen 2015 flyttade till kontorslokaler som anpassats för att stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Syftet med stadshusförändringarna var att ge möjlighet till fler lägenheter i Örnsköldsviks centrum samt att skapa mer ändamålsenliga kontorslokaler för en effektiv verksamhet med god service till medborgarna. Syftet med forskningsprojektet var att studera effekter på arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö i förhållande till att arbeta i cellkontor.

Örnsköldsviks kommun har följt forskningsresultaten över tid och har bland annat infört skyddsronder och rutiner för ett fortsatt arbetsmiljöarbete i stadshusen. Ett exempel på åtgärd som gjorts för att möta problem som kommit fram, bland annat i delrapporterna från Umeå universitet, är att några verksamheter flyttat ut från Kronan för att öka tillgången till utrymmen där man kan arbeta mer avskilt.

Rapporten säger sammanfattningsvis att det inte gått att se någon skillnad i hälsofrämjande arbetsfaktorer hos dem som flyttade till den aktivitetsbaserade arbetsmiljön i stadshuset Kronan jämfört med dem som arbetade i cellkontor. Däremot rapporterades en ökad störning av ljud och besvär av bristande avskildhet bland dem som flyttade till Kronan. I genomsnitt upplevde medarbetarna en lägre egenskattad produktivitet och minskad nöjdhet med kontorets utformning i den aktivitetsbaserade arbetsmiljön. Nöjdheten varierade beroende på yrke och typ av arbetsuppgifter och det var chefer och handläggare i stabsfunktioner som var mest nöjda och handläggare med myndighetsutövande arbetsuppgifter som var minst nöjda.

– Det har varit värdefullt att kunna följa upp stadshusförändringarna med hjälp av Umeå universitet. Det har hjälpt oss i arbetet med att fånga upp problem i arbetsmiljön – problem som vi har försökt att lösa allteftersom, som till exempel sett till att skapa mer utrymme för att kunna arbeta mer avskilt, säger Elisabeth Österlund, förvaltningschef, konsult- och serviceförvaltningen.

– Delresultaten och nu slutrapporten visar hur viktigt det är att fortsätta jobba rutinmässigt med arbetsmiljöförbättringar. Det visar också på hur viktigt det är med ett gott ledarskap i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö, något vi behöver fortsätta arbeta med framåt. Vi har nu ett bra underlag som även kan användas i framtida planer för mindre lokalförändringar och kontorslösningar i kommunens verksamheter. Det här ett bra exempel på utbyte mellan forskning och verksamhet, vilket Örnsköldsviks kommun är mycket positiv till ur utvecklingsperspektiv, säger Nils Hörnström, personaldirektör.


Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2019-02-22

 Kontakta oss

Elisabeth Österlund
Chef för konsult- och serviceförvaltningen
Örnsköldsviks kommun
0660-888 68
E-post

Nils Hörnström
Personaldirektör
Örnsköldsviks kommun
0660-886 25
E-post

Lisbeth Slunga Järvholm Projektledare
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Umeå universitet
090-785 24 54, 070-568 52 58
E-post