Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Överklaga kommunala beslut

Det finns två olika sätt att klaga på ett beslut som fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd. En förtroendevald eller anställd kan också besluta på nämndens vägnar enligt så kallad delegation. Sådana beslut kan som huvudregel också överklagas.

Vilken av de två olika sätten att överklaga (laglighetsprövning respektive förvaltningsbesvär) som får användas beror på vilket slags beslut det gäller och på vem som har fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Kommunala beslut som inte ska överklagas på annat sätt enligt särskild lagstiftning får överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Rätt att överklaga sådana beslut har varje medlem av kommunen, vilket omfattar alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och vilka omständigheter som den klagande överklagar på. Överklagandet ska skickas eller lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand, se kontaktuppgifter till höger, inom tre veckor från det att justerat protokoll över beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Den digitala anslagstavlan finns på kommunens webbplats, www.ornskoldsvik.selänk till annan webbplats. Laglighetsprövning innebär att domstolen prövar om ett kommunalt beslut kommit till på laglig väg. Domstolen prövar inte beslutets lämplighet. Mer om laglighetsprövning kan du läsa i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Förvaltningsbesvär

Förvaltningbesvär används när du vill klaga på kommunstyrelsens beslut, en nämnds beslut eller beslut som är fattat på nämndens vägnar genom delegation. Här ska inte bara lagligheten utan även själva sakfrågan i det överklagade beslutet prövas. Alla kommunmedlemmar kan inte överklaga de beslut som här är aktuella.

Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som berörs av beslutet och om det gått honom eller henne emot. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller försörjningsstöd. Den som fattat det beslut som du vill överklaga ska meddela dig hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas för ”besvärshänvisning”. I besvärshänvisningen ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet och tiden räknas från det att du tog del av beslutet.

Överklaga översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelse

När kommunen har fattat ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen. För att man ska ha rätt att överklaga ett sådant beslut måste beslutet angå dig och ha gått dig. Vidare måste du även, innan granskningstiden gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen.

Beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan även laglighetsprövas. Det handlar om kommunfullmäktiges beslut att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser samt fullmäktiges eller samhällsbyggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. Även kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan kan laglighetsprövas.

Vidare kan länsstyrelsen inom ramen för länsstyrelsens tillsyn överpröva en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser utan att någon överklagar beslutet.

Sidan uppdaterades

2020-04-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 HÄRNÖSAND
tfn: 0611-34 98 00
fax: 0611-34 98 10
forvaltningsratteniharnosand@dom.se

Besök Förvaltningsrättens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster