Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Folkhälsa och social hållbarhet i Örnsköldsvik

Har du frågor om Coronaviruset och Covid-19?

På grund av Corona-krisen behöver vi stärka arbetet mot våld i nära relationer och social oro. Länsstyrelsen, Regionen, Polisen och kommunerna i Västernorrland har därför format nedanstående informationsblad:

Att hantera barns oro för coronavirusetPDF
Barns utsatthet på nätetPDF
Möter du barn som riskerar att fara illaPDF
Är du barn och känner dig orolig eller otryggPDF
Är du otrygg hemma eller utsatt för våldPDF
Är du ung och orolig för coronavirusetPDF
Är du utsatt för bedrägeriförsökPDF

Se även Länsstyrelsens budskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med koppling till att risken för våld i nära relationer ökar under coronakrisen. Läs mer på Västernorrlands gemensamma hemsida mot våldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film 1: Går din ilska ut över din familj?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film 2: Är det någon nära som gör dig illa?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om hur kommunen hanterar/påverkas av Coronaviruset och Covid-19.


Hur mår Örnsköldsviksborna i allmänhet?

Folkhälsan i Örnsköldsvik och övriga Sverige är god och blir i flera avseenden bättre. Medellivslängden ökar, rökfriheten ökar, en stor andel unga dricker mindre alkohol och spel om pengar minskar. Den fysiska aktiviteten ökar bland kvinnor, meritvärdet i årskurs 9 har ökat och andel med eftergymnasial utbildning ökar, dessutom har arbetslösheten minskat de senaste sju åren. 

Hälsan är däremot inte jämnt fördelad och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Såväl på nationellt som på lokalt plan, märks ökade skillnader beroende på bland annat socioekonomisk position och utbildningsnivå.

Den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och personer med högst förgymnasial utbildning. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors hälsa i Örnsköldsvik har förändrats de senaste åren, där männen i många avseenden uppvisar en negativ trend. Männen har överlag en sämre utveckling med försämringar inom flera områden, däribland självskattad hälsa (uppdatering februari 2019: bruten trend från 2018), psykisk ohälsa och övervikt - levnadsvanor överlag. Männen närmar sig kvinnorna där nivåer och risker för ohälsa är fortsatt höga, trots positiva tecken som att kvinnors fysiska aktivitet har ökat.

I Örnsköldsvik är valdeltagandet högt och könsfördelningen bland förtroendevalda är jämnare jämfört med övriga landet, men andelen utrikes födda förtroendevalda är markant lägre. Örnsköldsvik har länge utmärkt sig såväl nationellt som på länsnivå genom att ha hög gymnasiebehörighet, trygghet och tillit, men här visar 2018 års resultat på utmaningar.

Statistik

folkhälsorapport 2007-2016PDF och dess sammanfattningPDF framgår hur Örnsköldsvikbornas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och mående utvecklades mellan åren 2007-2016. Senare data finns samlad i Folkhälsomyndighetens faktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i Sveriges kommuners och landstings (SKL) öppna jämförelser i folkhälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hur kan folkhälsan förbättras i Örnsköldsvik?​

I Örnsköldsviks kommun inriktas folkhälsoarbetet på människors förutsättningar för goda val för hälsa och livskvalitet. Arbetet sker tvärsektoriellt både inom och utom kommunal verksamhet. Att utveckla stödjande miljöer - sociala, kulturella, politiska, fysiska, emotionella, ekonomiska - där människor bor och lever innebär att samhällsbyggandet genomsyras av ett hälsofrämjande perspektiv.
 
Den fysiska planeringen av till exempel bostäder, trafik, miljö och fritid liksom kommunal omsorg, skola och vård ska utgå från att på bästa sätt stödja människors livsvillkor och möjligheter till goda val för hälsa. Ökade insatser för stödjande miljöer minskar arbetet med att rehabilitera och reparera. Ökad folkhälsa ger minskade samhällskostnader på sikt då det i det förebyggande arbetet handlar om att investera nu och skörda sen.

Policy för folkhälsa och social hållbarhet

En ny policy för Folkhälsa och social hållbarhet antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Policyn gäller mellan 2019-2030. Policyn har koppling till Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling.

Policy

Örnsköldsviks kommun ska verka för ett öppet, inkluderande och jämlikt samhälle som visar aktning för alla människors värdighet och rättigheter. Människor ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga påverkbara skillnader och begränsningar. Människor ska ha egenmakt, kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen och i arbetslivet samt kunna ta del av välfärdsamhällets utbud. Kommunens verksamheter ska stimulera trygghet och tillit mellan människor och till samhället. Folkhälsa och social hållbarhet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle med samhällsekonomiskt hållbar tillväxt. Ett socialt hållbart Örnsköldsvik tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Denna värdegrund ska genomsyra Örnsköldsviks kommuns arbete för god och jämlik folkhälsa och social hållbarhet.

Policyn pekar ut fem viktiga målområden där kommunen ska verka för samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen med målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation:

  • Kompetenser, kunskaper och utbildning
  • Sysselsättning, arbetsliv och försörjning
  • Boende- och närmiljöer
  • Hälsa och levnadsvanor
  • Egenmakt, inflytande och delaktighet

Strategier kopplas i nästa steg till policyns målområden.


Folkhälsa och social hållbarhet

Folkhälsa och jämlik hälsa är centralt för för en hållbar utveckling. Örnsköldsviks kommun finns representerad i SKL:s strategiska folkhälsonätverk och i SKL:s och Folkhälsomyndighetens mötesplats för social hållbarhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. På hemsidan kan du bland annat läsa mer om SKL:s och Folkhälsomyndighetens gemensamma definition samt Agenda 2030 och kommissionen för jämlik hälsa som hade i uppdrag att föreslå en förnyad folkhälsopolitik.

Här kan du lära dig mer om Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2020-12-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ann-Sofie Mattebo
Utvecklingsstrateg, samordnare folkhälsopolitiskt program m.m.
0660 - 886 31, 073 - 275 10 86
Skicka e-post

Birgitta Edin-Westman
Utvecklingsstrateg, samordnare drogpolitiskt program och lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)
0660 - 886 32, 073 - 274 62 83
Skicka e-post

Erika Nordin
Tillgänglighetsstrateg
0660 - 882 45
Skicka e-post

Pär Eriksson
Utvecklingsstrateg och förbundschef samordningsförbundet
0660 - 886 30, 070 - 620 84 91
Skicka e-post

Lena Finne Jansson
Enhetschef
Folkhälso- och komptensenheten
0660-881 25, 070-558 82 25
Skicka e-post

Mer information