Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kunskapsnod Örnsköldsvik

Kunskapsnod Örnsköldsvik är en satsning på forskningsbaserad kunskap, nationell konkurrenskraft och tillväxt i möjligheternas Örnsköldsvik. Kommunfullmäktige har genom satsningen avsatt medel för att skapa nya förutsättningar för kunskapsutbyggnad.

Örnsköldsviks kommun arbetar aktivt med samverkan mellan kommunens verksamheter och universitet på alla nivåer från grundutbildning till forskning. Kunskapsnoden har särskilt fokus på forskningsförberedande utbildning och forskarutbildning. Inom ramen för aktiviteterna ryms kommundoktorander, kommunens verksamheter som testbädd för nya arbetssätt eller metoder, forskningsansökningar i samverkan med andra organisationer, studiebidrag för kommunens anställda att läsa forskarförberedande kurser och samarbeten med studenter som gör examensarbeten.

Örnsköldsviks kommun arbetar efter visionen om framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt - att leva i, att arbeta i och att besöka. Inom den visionen finns målsättningen att Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna år 2020, att det ska vara en kommun där det är tryggt att åldras och att Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Syftet med Kunskapsnoden handlar dels om utveckling av de kommunala verksamheterna så att vi kan vara en av de bästa skolkommunerna eller erbjuda en trygg kommun att åldras i. Kunskapsnod syftar även till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare. Det forskningsbaserade angreppssättet innebär att både verksamheter och anställdas utveckling uppmuntras.

Målsättningen med Kunskapsnoden är att initiera och genomföra forskningsaktiviteter inom vissa prioriterade delar av den kommunala verksamheten. En utvärdering av resultat och effekter ska sedan visa hur kommunen fortsatt kan arbeta med forskningsbaserad utveckling. Det övergripande målet är att matcha de lokala behoven med universitetens behov och arbeta med struktur för samverkan och finansiering. Om Örnsköldsvik även i framtiden vill vara en betydande kraft i Sverige är möjligheter till kunskapsutveckling och tillgång till ny kunskap avgörande. Behoven finns i hela samhällssystemet, från Örnsköldsviks internationella exportindustri till de offentliga verksamheter som lägger grunden för vår livsmiljö.

Följande är exempel på aktiviteter inom ramen för Kunskapsnod,

  • Kommundoktorander Kunskapsnod finansierar halva kostnaden för fem doktorander vid Umeå Universitets företagsforskarskola. Gemensamt för doktoranderna är att de forskar inom områden där kommunen har identifierat utvecklingsbehov och att de bedriver sina fältstudier i de kommunala verksamheterna. Två forskare arbetar med metodutveckling inom särskilda boenden för äldre. En forskare är verksam inom förskolan med fokus på hur vi genom skolornas verksamheter lär våra yngsta en demokratisk värdegrund. En forskare studerar hur lärares bedömning av elevers matematikkunskaper. En forskare studerar kommunens kommunikation i perspektivet av att våra mediekanaler utvecklas. Den första doktoranden disputerar under våren 2016.
  • Testbädd Flytten av kommunhuset och införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt studeras av forskare från Umeå universitet. Genom det får kommunen återkoppling kring vad det nya arbetssättet innebär och i förlängningen hur vi kan utveckla det för ökad effektivitet och medborgarnytta.
  • Gemensamma ansökningar I samarbete med Transportforskningsenheten, Umeå Universitet (TRUM) har forskningsprojekten "Nya spår mot framtidens personresande" och "Dubbla spår mot större arbetsmarknad" (se länkar till rapporterna) genomförts. Syftet med projekten är att studera effekter av en infrastruktursatsning, Botniabanan, på regionalt resande och regional utveckling. Externa finansiärer är Trafikverket och Vinnova.
  • Studiebidrag till anställda Med start våren 2015 finns ett program där kommunens anställda kan ansöka om studiebidrag för att läsa forskarförberedande kurser. Kommunens förvaltningar har definierat prioriterade områden där verksamheten har behov av utveckling.
  • Examensarbeten Kommunen uppmuntrar studenter att genomföra sina examensarbeten kopplat till de kommunala verksamheterna. 

Nära kopplat till Kunskapsnods verksamheter satsar kommunen på en samlad innovationsmiljö för högre studier och forskning. Genom att delta i den nationella satsningen ForskarFredag verkar kommunen även för att sprida forskningsintresset till våra yngre medborgare.

Sidan uppdaterades

2020-10-07

Sidansvarig: