BYGDSAM

Syftet med BYGDSAM är att via samverkan kraftsamla och utveckla bygden. Utveckla samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar och öka trivsel och tillväxt i bygden.

Bygdsam står för Bygden i samverkan och är en ny samverkansplattform på landsbygden. Förebilden är Cesam , Centrum i samverkan som finns i staden.

Det finns sedan våren 2017 fyra Bygdsam i kommunen, knuten till respektives serviceort med omland (Nätradalen, Anundsjö, Gideälvdal och Grundsunda).

Kontaktuppgifter till respektive Bygsam och mer information om deras pågående arbete.

Varje Bygdsam är en ekonomisk förening och står på tre ben: företagen, ideell sektor och kommunen.

Antalet ledamöter kan variera i respektive Bygdsam allt mellan 7 och 14 ledamöter. Kommunstyrelsen har utsett vilka personer som ska företräda kommunen i respektive Bygdsam.

Styrelsen kommer att utse arbetsgrupper och referensgrupper som kopplas mot den affärsidé och verksamhetsplan man fastställer vid sitt årsmöte. En bra grund för att utarbeta verk-samhetside, affärsplan etc. är att manutgår från de lokala utvecklingsplanerna som arbetats fram genom tidigare projekt.

Exempel på frågor och arbetsgrupper man kommer att kunna jobba med i BYGDSAM är exempelvis:

  • En expansiv, vacker, trygg och trivsam bygd
  • Behålla och utveckla service
  • Arrangemang och aktiviteter
  • Turism/Höga Kusten
  • Föreningsutveckling
  • Inflyttning/nya arbetstillfällen/nya företag
  • En levande landsbygd/gröna näringar
  • Nya bostäder och nya företag
  • Infrastruktur exempelvis fiberutbyggnad

Kommunen medfinansierar respektive BYGDSAM med 250 000 kronor per år. Avtalet med respektive BYGDSAM tecknas på tre år med årlig förlängning såvida ingen av parterna säger upp avtalet senast sex månader innan avtalets utgång.

Finansieringsmodellen förutsätter att företag, ideell sektor, enskilda ska medfinansiera BYGDSAM med motsvarande belopp, nämligen 250 000 kronor, men att man har de första tre åren på sig att komma upp till samma volym. Såvida företag, ideell sektor och enskilda inte kommit upp i samma volym som kommunen, 250 000 kronor efter tre år, sänker kommunens sin medfinansiering till samma nivå, då BYGDSAM bygger på en 50/50 lösning mellan parterna.

För att stärka BYGDSAMs ekonomi ytterligare har man möjlighet att söka medel till olika projekt och på sätt kan man växla upp den egna insatsen ytterligare.

Sidan uppdaterades

2019-09-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linnéa Egnor Byström
Landsbygdsutvecklare
0660 - 880 18
Skicka e-post