PLATSVARUMARKET

Verktygslåda

Du är här:

Meny

Jobben och näringslivet - Jobs and the local economy

Svenska

Jobben och näringslivet

Företagsamhet och skaparkraft är två nyckelord i Örnsköldsvik. Här är företagen prioriterade och viktiga. Det yttrar sig bland annat i arrangemang och aktiviteter för företagare, liksom i Företagslotsen som gör det enklare att starta och driva företag. Nya, intressanta verksamheter växer fram och skapar massor av spännande jobb.

Strategiskt läge i Norrland
Örnsköldsvik har ett attraktivt läge i Norrland – mitt emellan Umeå och Sundsvall. Cirka 300 000 människor lever inom 15 mils radie, där Botniabanan binder oss samman med sina snabbtåg. Tillsammans med Umeå, som är 50 minuter härifrån med tåget, bildar vi Norrlands största arbetsmarknad.

Kunskapsintenstivt näringsliv
I Örnsköldsvik finns framtidstro, företagsamhet och handlingskraft. Det gör att nya, intressanta verksamheter växer fram och att massor av spännande jobb skapas. I vårt kunskapsintensiva näringsliv med cirka 2 600 företag hittar du allt från världsledande industrikoncerner och deras kunniga underleverantörer, till spännande it-, besöksnärings- och konsultbolag.

Här finns jobben
Söker du en utmaning, ett jobb? Här finns ett stort behov av arbetskraft inom en rad olika områden. Det som söks är bl.a. ingenjörer, sjuksköterskor, lärare, kompetens inom teknik och industriell tillverkning.

Läs mer: www.ornskoldsvik.se/arbetsmarknadöppnas i nytt fönster

Samverkan med konkreta resultat
Sedan 20 år har kommunen och det övriga näringslivet arbetat tätt tillsammans för Örnsköldsviks utveckling. Det har bl.a. bidragit till en attraktivare stadskärna, tillgängligare skärgård, förbättrade boendemöjligheterna på landsbygden och förbättrade kommunikationsmöjligheter. Det nya utvecklingsarbetet heter Världsklass Örnsköldsvik.

Läs mer: www.ornskoldsvik.se/varldsklassöppnas i nytt fönster

 

 

British English

Jobs and the local economy

Entrepreneurship and creativity are two key words in Örnsköldsvik. Businesses here are prioritised and important. This is evident in, for example, events and activities for entrepreneurs, and in the Business Pilot (Företagslotsen) who makes it easier to start up and run a business. New, interesting businesses are emerging, creating lots of exciting jobs.

Strategic location in Norrland
Örnsköldsvik is located in beautiful Norrland – midway between Umeå and Sundsvall. Around 300,000 people live within a radius of 150 km, linked together by the high-speed trains on the Bothnia Line. Together with Umeå, which is 50 minutes away by train, we make up the biggest labour market in Norrland.

Knowledge-intensive economy
In Örnsköldsvik there is faith in the future, entrepreneurship and drive. This means that new, interesting businesses emerge and that lots of exciting jobs are created. In our knowledge-intensive economy with around 2,600 companies, you’ll find everything from world-leading industrial groups of companies and their skilled subcontractors to exciting IT, tourism and consultancy companies.

There are jobs here
Are you looking for a challenge, a job? There’s a high level of demand here for labour in a number of different areas. Those needed include engineers, nurses, doctors and competence in the areas of technology and industrial manufacturing.

Find out more: www.ornskoldsvik.se/arbetsmarknadöppnas i nytt fönster

Collaboration with tangible results
For the last 20 years, the municipality and the rest of the local economy have been working in close collaboration to develop Örnsköldsvik. This has contributed to, among other things, a more attractive town centre, a more accessible archipelago, improved housing opportunities in rural areas and improved communication options. The new development project is known as World Class Örnsköldsvik.

Find out more: www.ornskoldsvik.se/varldsklassöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2018-10-18

Sidansvarig: