PLATSVARUMARKET

Verktygslåda

Meny

Skola och studier - Schooling and studies

Svenska

Skola och studier

Vi strävar efter en skola i världsklass på alla utbildningsnivåer. Ett kvitto på att arbetet bär frukt är att Örnsköldsvik utsågs till bästa skolkommun i Västernorrland år 2016. Siktar du på högre utbildning finns alla möjligheter via distansstudier. Vi kan också skryta med unika utbildningar som skapats i samarbete med det lokala näringslivet – och som därmed leder till jobb. Dessutom har vi tre högklassiga musikutbildningar i kommunen, som har format många av landets stora musiker och hitmakare.

Studentstaden Örnsköldsvik
Varje år kommer ca 600 studenter till Örnsköldsvik för att studera. Här finns utbildningar på såväl universitets- som yrkeshögskolenivå, med fräscha utbildningslokaler, engagerade lärare, lärcentrum för distansstuderande, studie- och yrkesvägledning och universitetsbibliotek. Universitetsutbildningarna har utbyten med universitet runt om i världen och flera av YH-utbildningarna ger dig möjligheten att studera eller praktisera utomlands. Som student på universitet eller YH-utbildning i Örnsköldsvik är du garanterad en bostad genom det kommunala bostadsbolaget Övikshem.

Läs mer: www.ornskoldsvik.se/studeraöppnas i nytt fönster

En skola som vill mer
Barn och ungdomar i Örnsköldsvik ska ha de bästa förutsättningarna att utvecklas. Därför arbetar alla skolformer, från förskola till gymnasium, för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner 2020. Vägen dit går bland annat via att ge alla barn och elever möjlighet att nå nästa kunskapsnivå, att skolorna utgår från forskning och beprövad erfarenhet, ett professionellt och utmanande ledarskap och trygga skolmiljöer.

Läs mer: www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorgöppnas i nytt fönster

British English

Schooling and studies

We’re striving to achieve world-class schooling at all levels of education. One acknowledgement that this work is bearing fruit is that Örnsköldsvik was named the best municipality for schools in Västernorrland in 2016. If you’re aiming for higher education, all opportunities are available via distance studies. We can also boast some unique courses that have been created in partnership with the local economy – which means they result in jobs. We also have three high-class music courses in the municipality, which have shaped many of the country’s major musicians and hit-makers.

Örnsköldsvik - student town
Every year approximately 600 students come to Örnsköldsvik to study. There are courses here at university and vocational college level, with bright educational premises, engaged teachers, a learning centre for those pursuing distance studies, study and vocational guidance and a university library. The university courses have exchanges with universities all over the world, and many vocational college courses offer you an opportunity to study or practise abroad. As a student at university or on a vocational course in Örnsköldsvik, you’re guaranteed accommodation through the municipal housing company Övikshem.

Find out more: www.ornskoldsvik.se/studeraöppnas i nytt fönster

A school that wants more
Children and young people in Örnsköldsvik must have the best conditions to develop. This is why all kinds of schools, from pre-school to upper secondary school, are working to create one of Sweden’s best municipalities for schools in 2020. One way of achieving this is to give all children and students an opportunity to reach the next level of knowledge, to ensure that the schools apply research together with tried and tested experience, professional and challenging leadership, and secure school environments.

Find out more: www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorgöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2018-10-18

Sidansvarig: