Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Tillfällig servering till slutna sällskap

Enl. 8 kap 1§ alkohollagen får servering av alkoholdrycker inte ske utan serveringstillstånd. Med begreppet servering avses att man har försäljning av alkoholdrycker.
 
Tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller för servering till slutet sällskap.
Samma krav avseende sökandens personliga lämplighet gäller som vid en ansökan om stadigvarande tillstånd. 
 
När krävs inte serveringstillstånd?
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen
1.avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.                      

Tillfälligt till allmänheten

Tillstånd för servering till allmänheten kan meddelas vid en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Sökanden kan vara ett bolag, en förening eller liknande. För att en ansökan om serveringstillstånd skall kunna behandlas krävs en skriftlig ansökan till kommunen där serveringen skall bedrivas. Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker ska var och en av dessa ansöka om tillstånd. Remiss skickas till Polismyndigheten för yttrande.

Kunskaper i alkohollagen - kunskapsprov

En förutsättning för att kunna beviljas ett serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker ett serveringstillstånd ska därför avlägga ett kunskapsprov.
 
Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.
Hjälpmedel är inte tillåtna. Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandhålls på, kan styrka påtaliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Man kan göra om provet två gånger. Om man inte godkänns på provet är detta grund för att avslå ansökan om serveringstillstånd. För instruktioner inför provet klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälligt till slutet sällskap

Tillstånd för servering till slutet sällskap kan meddelas vid en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Sökanden kan vara ett bolag, en förening eller liknande. En förening ska ha antagna stadgar, en tillfredställande organisation och styrelse, ett organisationsnummer samt bedriva ideell eller annan verksamhet.

Vad är slutet sällskap?

För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs bl. a att medlemskretsen är av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen. Det krävs att medlemmarna har ett gemensamt intresse förutom den aktuella tillställningen. Till kretsen räknas även eventuell partner.

Antalet medlemmar kan också vara av betydelse. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet torde exempelvis normalt inte kunna anses vara slutna sällskap.

Tillstånd för slutna sällskap kan ges för exempelvis personalfester eller bröllop. Det är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om t. ex medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Vid serveringstillstånd för slutet sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning.

Regler för serveringen

Serveringsansvarig person/personer ska anmälas till tillståndsmyndigheten i förväg. Serveringsansvarig ska utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.  Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som köpts in för serveringen. Festdeltagare får inte föra med sig egna alkoholdrycker in. Utlämnad alkohol får inte medföras från serveringsstället.
 
Den som har tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap får endast göra sina inköp på Systembolaget. Om alkoholdrycker inte konsumerats vid festen för vilken serveringstillstånd har meddelats ska dessa om möjligt återlämnas till Systembolaget eller kasseras.

Kunskaper i alkohollagen - kunskapsprov

En förutsättning för att kunna beviljas ett serveringstillstånd är att av hälften av de personer som har betydande inflytande över verksamheten, exempelvis styrelsemedlemmar, har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Representanter för sökanden ska därför avlägga ett kunskapsprov. De som avlagt kunskapsprov bör därefter vidareförmedla nödvändig kunskap till personer som är aktiva i alkoholserveringen, exempelvis serveringsansvarig personal.
 
Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Kunskapsfrågorna omfattar fyra områden; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.
Hjälpmedel är inte tillåtna. Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandhålls på, kan styrka påtaliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Man kan göra om provet två gånger. Om man inte godkänns på provet är detta grund för att avslå ansökan om serveringstillstånd.

Sidan uppdaterades

2019-03-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Viktoria Söderlind
Alkoholhandläggare

Anna-Karin Hedman
Alkoholhandläggare

Telefontid
Tisdag, Onsdag och Fredag
kl. 9:00-11:00