Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken innebär att du som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Egenkontrollen ska anpassas utifrån verksamhetens art och omfattning för att skydda människor och miljön. Egenkontroll gäller alla verksamheter som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön, allt från exempelvis frisersalonger till kemiska processindustrier.

Särskilda regler för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

Det finns särskilda mer preciserade krav på egenkontrollen för dig som har tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter. Kraven hittar du i förordning om verksamhetsutövarens egenkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kraven gäller såväl miljöfarliga verksamheter, så kallade A-, B- och C-verksamheter som andra tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter. Läs mer i Miljöprövningsförordningen (2013:251) vilka verksamheter som berörs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omfattning och anpassning

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än den som är enkel eller innebär en liten risk för miljön. Enligt egenkontrollförordningen ska följande delar ingå:

  • Ansvarsfördelningen ska vara dokumenterat och fastställt. Arbetsuppgifterna ska vara fördelade så långt att ett fungerande förebyggande eller kontrollerande arbete kan genomföras. Ansvaret ska ligga på en viss funktion eller en namngiven person på en viss befattning.
  • Det ska finnas rutiner för kontroll av verksamheten så att uppkomna risker och situationer snabbt kan begränsas och åtgärdas.
  • Du som verksamhetsutövare ska löpande bedöma risker från din verksamhet på människans hälsa och miljön (riskbedömning). Riskbedömningen ska dokumenteras och behöver uppdateras efter behov.
  • Om det uppstår en driftstörning i verksamheten som kan medföra risk för människors hälsa och/eller miljön ska det rapporteras omgående till tillsynsmyndigheten. Rapporteringen kan behöva kompletteras i efterhand med en skriftlig redogörelse.
  • Du ska föra en kemikalieförteckning för alla kemikalier som hanteras inom verksamheten. Den ska uppdaterad minst en gång om året och innehålla namn på produkten, använda mängder, användningsområde och risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Mall för enklare kemikalieförteckning hittar du här.

Förslag på checklista för egenkontroll.PDF

Miljösanktionsavgift

För tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A- och B-verksamheter) finns bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig egenkontroll.

Sidan uppdaterades

2019-10-16

Sidansvarig: