Åarjelsaemien

Orrestaare

Buerie båeteme Orrestaaren tjïelten webbesæjjan.

Daesnie datne bïevnesh gaavnh Orrestaaren bïjre jïh tjïelten barkoej jïh dïenesji bïjre.

Krijseriejriesvoetevåhkoe 2019

Krijseriejriesvoetevåhkoe lea nasjonelle kampaanje mij jåhta suehpeden 6. biejjien raejeste 11. biejjien raajan. Våhkoen ulmie lea jienebh almetjh edtjieh riejries årrodh jis krijse sjædta. Orrestaaren tjïelte lea kampaanjen meatan maam myndighetern för samhällsskydd och beredskap (MSB) / åejvieladtje siebriedahkevaarjelimmie jïh riejriesvoete iktede.

Dæjman tjaalegadtjem seedtesovvi “Om krisen eller kriget kommer” / “Jis krijse jallh dåaroe båata” gaajhkide gåetide laantesne. Tjaalegadtjesne maahtah jienebh lohkedh krijsi bïjre jïh guktie datne ryöjrehth dïsse mestie gïerve deahpadimmeste båata vuesiehtimmien gaavhtan itjmies ovlæhkoeh, itjmies vearelde, it-håvhtadimmieh jallh militææren ovvaantoeh.

Veedtjh tjaalegadtjem Om krisen eller kriget kommer / Jis krijse jallh dåaroe båata.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-05-02

Sidansvarig: