Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Nasjonellen unnebelåhkoeh

Sveerje lea vïjhte nasjonellen unnebelåhkoeh jååhkesjamme. Dah leah saemieh, romeerh, torneladtjh, judarh jïh sveerjesåevmieladtjh. Sveerje lea aaj laakem nænnoestamme mij galka nænnoestidh unnebelåhkoej nuepieh jïh reaktah meatan årrodh jïh unnebelåhkoegïelide saemiengïelem, meänkielim, såevmiegïelem, jiddischem jïh romanigïelem dåarjodh. Datne gie nasjonellen unnebelåhkose govlesovvh galka reaktam utnedh dov unnebelåhkoegïelem lïeredh, evtiedidh jïh soptsestidh.

Sjïere nænnoes reaktah datne åtnah gie såevmiegïelem, meänkielim jallh saemiengïelem soptsestidh. Datne edtjh maehtedh åejvieladtjide gaskesadtedh jïh voeresehoksem såevmiegielesne, meänkielisne jallh saemiengïelesne åadtjodh, jis barkijh gååvnesieh mah gïelem maehtieh. Jis tjïelte gusnie årroeh lea såevmiegïelen, meänkielin jallh saemiengïelen reeremedajvesne galkh aaj maehtedh dov gïelesne tjïeltine govlesadtedh jïh vaestiedassem dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh seamma gïelesne åadtjodh. Datne aaj maahtah krïevedh maana- jïh voeresehoksem, abpe tïjjem jallh boelhkem, såevmiegielesne, meänkielisne jallh saemiengïelesne.

Daelie nasjonellen goerehtimmie jåhta reeremedajvi bïjre. Orrestaaren tjïelte lea ohtseme såevmien reeremedajvem sjïdtedh jïh aaj ohtsemem ryöjrehtidh saemien reeremedajven bïjre.

Jienebh laake nasjonellen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre (bïevnesh åarjelsaemiengïelesne).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ietniegïele unnebelåhkoegïelesne
Learohkh mah govlesuvvieh naan daejstie nasjonellen unnebelåhkojste reaktam utnieh ietniegïeleööhpehtæmman. Lohkh vielie skuvlerubrihken nuelesne.

 

Sidan uppdaterades

2017-09-19

Sidansvarig: