Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Vuejnedh jïh tsevtsedh

Årroejinie datne reaktam åtnah tjïelten sïjse vuejnedh. Datne maahtah tjaatsegh vuejnedh jïh raeriestimmieh tjïelten politihkeridie vedtedh.

Tjïeltereeremen tjåanghkojde govledh
Tjïeltereeremen tjåanghkoe lea ræhpas gaajhkide. Datne maahtah tjåanghkose guessine båetedh staaregåetien reeremesalkesne Nygatan 16 jallh ryöktesthseedtemem vuejnedh tjïelten webbesijjesne. Tjïeltereereme tjåanghkene minngemes måantan fïerhten asken, tsåahka 13:00.

Tjïeltereeremen jïh moenehtsi tjåanghkoej åvteli tjåanghkoetjaatsegh tjïelten webbesæjjan bæjhkohte. Naan tjaatsegh eah bæjhkohth, vuesiehtimmien gaavhtan jis aktegs almetjen bïjre sjæjsjalidh jïh eah maehtieh dah bïevnesh bæjhkoehtidh. Dellie bïevnese sekretessine vaarjelidh.

Tjïeltereeremen, tjïelteståvroen jïh tjïelten moenehtsi protokollh leah byögkeles. Protokolle tjïelten webbesijjesne jïh maahtah aaj dejtie dængkodh moenehtsi tjaeliejistie.

Raeriestimmieh seedtedh
Datne mij Orrestaaresne tjaalasovveme maahtah raeriestimmieh seedtedh, veasojeraeriestimmie, tjïeltereeremasse jis maam akt datne vïenhth reereme edtja sjæjsjalidh.

Gaskesadth dejtie mah veeljesovveme
Datne maahtah politihkeridie gaskesadtedh, ringkedh, guessine båetedh jallh e-påastine. Tjïelten vieksele, 0660-880 00, maahta datnem viehkiehtidh daam gaavnedh maam ohtsedidh. Prinsippe politihkeri jïh dïenesjemaenniej e-påasteadressh gaavnedh leah: åvtenomme. minngienomme@ornskolsvik.se

 

Sidan uppdaterades

2019-05-14

Sidansvarig: