Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

کمک و مراقبت

Omsorg och hjälp

به شهروندانی که به دلائل مختلف به کمک و مراقبت از طرف جامعه، چه کوتاه مدت و چه درازمدت نیاز دارند کمون پشتیبانی و کمک میکند. بعضی اقدامات برمبنای قانون خدمات رفاه اجتماعی وقانون خدمات و پشتیبانی ازبرخی معلولان تنظیم میشوند. دیگر اقدامات را سیاستمداران کمون تصمیم گرفته اند که کمون باید ارائه کند

مراقبت از سالمندان
سالمندانی که نیاز به حمایت جهت برآمدن از کارهای روزمره خود رادارند میتوانند از کمون کمک دریافت کنند. این حمایت درقانون تنظیم شده و کمون درمورد نیازهرفرد بررسی میکند. پرسنل خدمات در منزل درمورد پرستاری، دادن دارو، بهداشت شخصی، لباسشویی و نظافت اولیه کمک میکنند. فردی که مشکل غذادرست کردن دارد، وعده های غذا را برایش به منزل می آورند. سالمندانی که به تنهایی زندگی میکنند زنگ خطر ایمنی داشته باشند که درمواقع اورژانسی کمک دریافت کنند

افرادی که نیاز زیادی به مراقبت و پرستاری دارند میتوانند درمنازل مراقبت و پرستاری زندگی کنند و درآنجا پرسنل شبانه روزی هست. سکنه در آنجا اطاق شخصی داشته ولی سالن دسته جمعی مشترک هم وجود دارد

شخصی که از مراقبت و پرستاری کمون برخوردار میشود هزینه آن را میپردازد. هزینه آن به نوع کمک و دارایی فرد بستگی دارد

تماس
اگرمایل به تقاضای کمک و حمایت هستید، با واحد مراقبت کمون ۲۶۵۱۸۲ ـ ۰۶۶۰ تماس بگیرید

حمایت درموارد ناتوانی فیزیکی
افرادی که ناتوانی فیزیکی دارند میتوانند همانند دیگران درجامعه شرکت کنند. این پشتیبانی فردی است و کمون برای نیازهای هرفردی بررسی میکند

فردی که نیاز فراوانی برای از عهده برآمدان کارهای روزمره خود دارد میتواند دستیار شخصی داشته باشد، که او به بهداشت، لباس پوشاندن، وعده های غذا ودیگر کارهایی که فرد از عهده اش برنمی آید کمک میکند

افراد معلولی که به مراقبت وحمایت نیاز فراوانی دارند میتوانند درمسکن هایی که کمک های ویژه دریافت میکنند زندگی کنند. که اینها میتواند مسکن های گروهی یا آپارتمان های فردی باشند. درمسکن های گروهی آپارتمان فردی است ولی پرسنل شبانه روزی است. برای اشخاصی که بیشتر از عهده کارهای خودشان بر می آیند مسکنهای خدماتی وجود دارد. آپارتمان های مستقلی اند که سکنه بنا بر نیازشان کمک شخصی دریافت میکنند

شخصی که ناتوانی جسمی دارد میتواند از کمون کمک دریافت کند که مسکن خود را متناسب کند، برای مثال نسب سطح شیب دار برای صندلی چرخدار (ویلچر) یا نسب درب های پهن

اشخاصی که به سمعک، صندلی چرخ دار و یا دیگر وسایل کمکی نیاز دارند که ناتوانی جسمی خود را تعدیل دهند میتوانند به مرکز درمانی مراجعه کنند

تماس

اگرمایل به تقاضای کمک هستید، با واحد مراقبت کمون ۲۶۵۱۸۲ ـ ۰۶۶۰ تماس بگیرید

حمایت از خویشاوندان
شخصی که ازیکی از نزدیکان خود نگهداری میکند، میتواند پس از بررسی کمک برای استراحت دریافت کند. که این کمک میتواند برای سبک کردن کار درمنزل باشد ویا اینکه شخصی که نیاز به مراقبت دارد به مسکن موقتی با پرسنل دوره دیده رفته تا شخص مراقب بتواند دراین مدت استراحت کند

مشاورین خویشاوندان درکمون گروه های گفتگو و سمینار تشکیل داده وجهت پشتیبانی ازخویشانودان دردسترس میباشند.
تماس
اگر مایلید درباره پشتیبانی ازخویشاوندان بیشتربدانید، با مشاور خویشاوندان ۸۸۳۱۴ ـ ۰۶۶۰ تماس بگیرید. اگر مایلید درخواست کمک برای استراحت ازمراقبت اقوام خود کنید، با واحد مراقبت ۲۶۵۱۸۲ ـ۰۶۶۰ تماس بگیرید

پشتیبانی و حمایت ازفرد یا خانواده
کمون به فرد یا خانواده ای که برای مدتی نیاز به کمک جامعه دارد حمایت و کمک میدهد.که این میتواند برای نمونه بدلیل بیکاری، مشکلات مالی، مسائل روانی یا اعتیاد به الکل یا دیگر مواد مخدر باشد.

کمون مسئولیت حمایت از کودکانی را دارد که احتمالا درمعرض خطرهستند. همه کسانیکه مظنون هستند که کودکی درمعرض خشونت و یا اینکه به طریق دیگری با او بدرفتاری میشود بایستی به کمون گزارش دهند. کسانیکه در مدرسه ویا حرفه های دیگری کارمیکنند، درصورتیکه مظنون شوند با کودکی بدرفتاری میشود برطبق قانون موظفند که گزارش دهند. دراینصورت کمون تششخیص میدهد که آیا کودک نیاز فوری به پناه دارد یا اینکه
برای رسیدگی پرونده باز شود

هنگامیکه بزرگسالان در روابط نزدیک مورد خشونت قرار میگیرند، کمون میتواند به شخصی که مورد خشونت قرارگرفته کمک کند. شخصی که کتک میزند هم میتواند جهت مهارکردن رفتارخشونت آمیزش کمک دریافت کند

کارکنان کمون که کارشان دربین مردم است و دربین جوانان هستند، کارشان ایجاد امنیت و برای پیشگیری از
ارتکاب جرم و استفاده از مواد مخدر فعالیت دارند

تماس
اگرمیخواهید حمایت و کمک برای خودتان درخواست کنید ویا اینکه درخانواده مشکلات دارید، با گروه پذیرش با شماره: ۸۸۸۰۷ ـ ۰۶۶۰ تماس بگیرید. با مشاورین خانواده هم میتوانید با تلفنهای ۸۸۶۸۷ ـ ۰۶۶۰ و یا ۸۸۶۸۹ ـ ۰۶۶۰ تماس بگیرید

Sidan uppdaterades

2018-06-29

Sidansvarig: