Du är här:

Dina rättigheter

Registerutdrag

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka av dina personuppgifter som Örnsköldsviks kommun behandlar. Samt rätten att bli raderad (glömd) Besök Örnsköldsviks kommuns kontaktcenter för att beställa ett registerutdrag eller lämna din önskan att bli raderad. På kontaktcenter kommer du fylla i ett fysiskt dokument och visa upp giltig legitimation.

Rätt till information

Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Information om behandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när du begär det.

Det finns även tillfällen när särskild information ska ges till dig. Till exempel om det inträffar ett dataintrång hos Örnsköldsviks kommun och det finns risk för identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till Örnsköldsviks kommun och be att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till behandlingen.

Rätt till radering

Du har rätt att be Örnsköldsviks kommun att personuppgifter som rör dig raderas. Det gäller i dessa fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen bygger på samtycke har du rätt att återkallar ditt samtycke
 • Om du motsätter dig behandlingen som sker inom ramen för
 • myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om dina personuppgifter har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Det finns undantag från rätten till radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel:

 • rätten till yttrande- och informationsfrihet
  för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • utföra en uppgift av allmänt intresse
  som ett led i myndighetsutövning
 • för arkivändamål av allmänt intresse
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att Örnsköldsviks kommun behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och endast sådana personuppgifter som du själv lämnat.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända när Örnsköldsviks kommun behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen, får Örnsköldsviks kommun endast fortsätta att använda personuppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Klagomål

Om du anser att Örnsköldsviks kommun behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Tillsynsmyndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till dig.

Skadestånd

Har du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen, kan du ha rätt till skadestånd av Örnsköldsviks kommun och övriga som medverkat vid behandlingen.

Du som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan antingen av Örnsköldsviks kommun eller av våra personuppgiftsbiträden. Örnsköldsviks kommun eller våra biträden har dock ingen skyldighet att betala ersättning om Örnsköldsviks kommun kan visa att vi inte på något sätt är ansvariga för skadan.

Sidan uppdaterades

2018-10-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Dataskyddsombud
0660-880 00
Skicka e-post eller använd kontaktformuläret