Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Val av sträckning viktigt steg för Åsbergstunnelns förverkligande

- Det är positivt att Trafikverket nu har valt den sträckning vi har förordat, säger kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik Glenn Nordlund om Trafikverkets val av E4-sträckning genom Åsberget. Detta är ett viktigt och nödvändigt steg för att Åsbergstunneln ska få sin rättmätiga plats i den nationella planen för transportsystemet.

Trafikverket meddelade idag att E4 Örnsköldsvik kommer att gå i den norra av de två föreslagna korridorerna. Det är det alternativ som leder bort mest trafik från centrum och därmed har större positiv inverkan på säkerhet, buller och luft. Det norra alternativet ger också större möjligheter till smidiga trafikplatser både norr och söder om tunneln och kopplingen till det lokala vägnätet i Örnsköldsvik blir mycket bra.

E4-trafiken genom stadscentrum är ett påtagligt problem och hämmande för utvecklingen av Örnsköldsviks centrala delar där ambitionen är bland annat att fortsätta att möjliggöra bostadsbyggande. Förutom de miljömässiga problem trafiksituationen medför i form av buller och hälsomässiga risker innebär även överskridanden av miljökvalitetsnormerna svårigheter att anta nya detaljplaner i området. Trafikverket har också klargjort att en ny förbifart i en tunnel utanför centrum är den enda lösningen på problemen med nuvarande E4-sträckning. En E4-tunnel skulle ta 55 procent av trafiken, där den tunga trafiken omfattar 15 procent och är besvärande för attraktivitet och trivsel kring centralesplanaden genom staden.

- En ny trafiklösning är nödvändig för både miljö och för framtida utveckling, säger Glenn Nordlund vidare, och därför är det nu bra att Trafikverket valt sträckning. Nu måste staten bestämma sig för hur tunneln ska finansieras. Det jobbar vi vidare på.

Den nationella transportplanen omfattar en period om tolv år, och uppdateras vanligen vart fjärde år. Den nu gällande planen är den för åren 2014-2025, och arbete pågår alltså med en ny nationell transportplan för åren 2018-2029. Regeringen väntas fatta beslut om den nya transportplanen under våren 2018.

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2018-02-19

 Kontakta oss

Glenn Nordlund Kommunstyrelsens ordförande (S)
0660-881 53
Skicka e-post

Odd Johansson
Mark- och planeringschef
0660-884 51
Skicka e-post