Du är här:

 Arbete på gator, vägar, gång- och cykelbanor, gångbanor

Arbete på gator och vägar berör inte bara de som arbetar på vägen utan även av de trafikanter som färdas, bor eller upphåller sig längs vägen.

En godkänd trafikordningsplan från väghållningsmyndigheten är en förutsättning för att arbete på väg ska få utföras.

Trafikanordningsplanen reglerar vilka vägmärken, avstängningar och skyddsanordningar som ska finnas på vägarbetsplatsen så att vägen känns trygg och säker och visar den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna och att alla respekterar de regelverk med lagar, förordningar och föreskrifer som finns.

En särskild hänsyn ska alltid tas till de oskyddade trafikanterna, gående och cyklister.

Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan)

Tänk på att lämna in ansökan om tillstånd i god tid
Handläggningstiden för trafikanordningsplaner är 7 arbetsdagar och börjar räknas efter att komplett handling inkommit.

Ansökan om trafikanordningsplan skickas till ta-planer@ornskoldsvik.se och ska alltid innehålla följande tre dokument:

  • Komplett och korrekt ifylld ansökningsblankett,
    Ansökan om trafikanordningsplanPDF.
  • Tydlig skiss/ritning som visar vägmärken (se under rubriken Mer information Vägmärken till höger här på sidan) och placering av anordningar för avstängning. Markera också hur stor del av gatan, gång- och cykelbanan, gångbanans (trottoarens) bredd/yta eller annan yta som man planerar att ta i anspråk. Ange också hur mycket av dess ursprungliga bredd som är kvar.
  • Kartbild som tydligt visar vilken sträcka eller i vilken punkt som vägarbetet planeras genomföras på (se under rubriken Mer information Kartor) 

Om ansökan om trafikanordningsplan inte innehåller dessa tre delar eller uppfyller ovanstående kriterier kommer den att skickas tillbaka till den sökande för komplettering. Det kan göra att handläggningstiden förlängs och det planerade vägarbetets starttid försenas.

Under rubrikerna Att tänka på om trafikanordningsplan och FAQ om trafikanordningsplan på vänster sida finns mer information.

Sidan uppdaterades

2019-01-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Eva Lundberg
Trafikingenjör
0660-888 79

Ansökan skickas till:
ta-planer@ornskoldsvik.se

E-tjänster och blanketter

Mer information

Handbok Arbete på vägPDF

Vägmärkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartor: länk till samlingssida kartor öppnas i nytt fönster