Upprustningsbidrag till Barn- och ungdomsföreningar (inte idrott)

Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringsarbete och upprätthållande av standard i föreningsägda lokaler och anläggningar.

Bidraget kan utgå med högst 25 % av marknadsmässiga kostnader. Beviljas föreningen statligt bidrag kan kommunens bidragsdel uppgå till 30 %.

Förening som beviljas bidrag ska påbörja arbetet inom ett (1) år och slutföra det inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter slutbesiktning och verifikat är inskickat.

Villkor

Förening som söker bidraget måste uppfylla allmänna bestämmelser för bidrag. Ansökan måste komma in och hanteras av Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.

Till ansökan om upprustningsbidrag ska ritningar, planritning, fasader, situationsplan, kostnadskalkyl, finansieringsplan och driftskalkyl bifogas.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka kriterier som ska gälla för prioritering och fördelning av bidraget.

Anläggningar som innehåller huvudsaklig kommersiell vuxenverksamhet beviljas inte upprustningsbidrag.

Handläggning

Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån går efter ansökningstidens slut igenom alla bidragsansökningar och prioriterar dem efter av nämnden beslutade kriterier. Ansvarig handläggare ger föreningen besked om bidraget beviljats eller avslagits. Vid avslag krävs att föreningen lämnar in en ny ansökan för att en ny prövning av ärendet ska kunna ske.

Ansökan kan göras löpande under året.

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sandra Johansson
0660 - 881 12
Skicka e-post