Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Bidrag till Studieförbund

Kultur- och fritidsnämndens mål för stödet till studieförbunden är att stötta verksamhet som gör det möjligt för invånare i kommunen att påverka sin livssituation. Stötta verksamhet som skapar engagemang för samhällsutveckling, stärker demokratin och yttrandefrihet samt ökar mångfald och integrering.

Målen för det kommunala stödet till studieförbunden är också att öka mångfalden av konstnärliga upplevelser, stödja ungas egna skapande och öka delaktighet och tillgänglighet av kulturupplevelser.

Studieförbundens verksamhet är till stor del målstyrd och kultur- och fritidsnämnden ansluter sig till folkbildningspropositionen. Enligt folkbildningspropositionen ska studieförbundens verksamhet kännetecknas av fritt och frivilligt deltagande och kunskapssökande. Verksamheten ska vara deltagarstyrd och skild från samhällets läroplansbundna utbildning.

Studieförbundens verksamhet ska vara framåtsyftande och verksamheten ska utvecklas så att den stödjer och stärker människors möjligheter till inflytande och utveckling, enskilt och tillsammans.

Villkor

För att ett studieförbund ska få stöd av kultur- och fritidsnämnden krävs att lokalavdelningen har fastställt måldokument, rutiner för internkontroll och rutiner för kvalitetssäkring och utvärdering.

Bidrag till studieförbunden fördelas enligt följande: 

Verksamhetsbidrag 65 %

  • 50 % beräknas på de två föregående åren
  • 25 % beräknas på det totala antalet studiecirkeltimmar
  • 25 % beräknas på antal unika deltagare i studiecirklar

Bidrag för kulturprogram 15 %

Annan folkbildningsverksamhet 10 %

  • 50 % beräknas på antal studietimmar
  • 50 % beräknas på antal unika deltagare i studietimmar

Förstärkningsbidrag 10 %

  • 50 % beräknas på antal unika deltagare med funktionsnedsättning
  • 50 % beräknas på antal studietimmar på landsbygd*

Ansökan lämnas in senast 2 maj tillsammans med redovisning av studietimmar med uppdelning mellan kulturprogram, förstärkningsbidrag och verksamhetsrelaterat bidrag. Till ansökan ska även verksamhetsberättelse med bokslut, verksamhetsplan och datalistor bifogas.

*landsbygd avser de områden som ligger utanför den avgränsning som ”Den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort” gör.

Sidan uppdaterades

2020-01-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Bettan Edberg
0660 - 883 64
Skicka e-post

Mer information