Du är här:

Tilläggsbelopp

Utöver grundbeloppet ska hemkommunen i vissa fall och efter en individuell bedömning också betala ett tilläggsbelopp för en elev. Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och ersättning för elever i grund- eller särskola som ska erbjudas modersmålsundervisning. 

Skollag

Förskolan

8 kap. 23 § Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov.

Fritidshem

14 kap.17 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

Grundskola

10 kap. 39 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

Grundsärskola

10 kap. 38 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

Gymnasieskolan

14 kap. 17 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

 

Ansökan

För ansökningar inför kommande läsår bör dessa senast ha kommit in första veckan i maj och för ansökningar inför vårterminen bör dessa senast ha kommit in första veckan i november. Givetvis går det att skicka in ansökningar när behov uppstår, men då kan handläggningstiderna var lite längre.

Rekommenderad rutin för ansökan om tilläggsbelopp.

 1. Sammanfatta bakgrunden till ansökan.
 2. Redovisa utredningsresultatet.

Den pedagogiska utredningen med fokus på elevens behov ska vara vägledande.

 1. Redogör för varför processen särskilt stöd är uttömd.
 2. Konkretisera tänkta åtgärder i relation till behov.
 3. Redogör för de faktiska kostnaderna.
 4. Om tilläggsbelopp beviljats tidigare, redovisa kostnadsposter och uppnått resultat.

Dokument som bör finnas med

 • Pedagogisk utredning (behov).
 • De senaste åtgärdsprogrammen.
 • medicinsk, psykologisk och social utredning.
 • Övriga intyg (till exempel logoped, habilitering).
 • Redovisning av tidigare tilläggsbelopp.
 • Beskrivning av nuläge och planering framåt.

Faktorer kommunen tar i beaktande vid beräkning av tilläggsbelopp.

 1. Är det frågan om ett omfattande behov av särskilt stöd?
 2. Hur hade kommunen agerat med en elev med motsvarande behov?
 3. Vad är den faktiska kostnaden för en elev med motsvarande behov i kommunal skola?

 

Utbetalning

 • Ett bidrag till enskilda huvudmän för /…/ ska fastställas per kalenderår, om inte annat överenskommes.
 • Bidraget ska lämnas med 1/12 av årsbeloppet per månad om inte annat överenskommes.
 

Överklagan

Om du är missnöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten i Härnösand. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs samt de skäl som åberopas till stöd för överklagandet. Underteckna överklagandet och ange namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till Örnsköldsviks kommun inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Härnösand men skickas till:

Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Om överklagande kommit in till Örnsköldsviks kommun i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt som begärts kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Härnösand för prövning.

Sidan uppdaterades

2019-01-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Verksamhetschef
Maria Ingelsson
0660 - 88 701
Skicka e-post

Biträdande Elevhälsochef
Johan Berglund
072-519 30 94
Skicka e-post