Du är här:

Nationella minoritetsspråk

De fem nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Förskolebarn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan få stöd i att utveckla sin flerkulturella identitet. I grundskolan och gymnasieskolan har eleverna rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk.

Förstärkt modersmålsstöd i förskoleklass – integrerad i barngrupp

Förskoleklassen ska arbeta för att barn och elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov.

Syftet med modersmålsstöd

  • Stärka barnets identitet och dubbla kulturella tillhörighet
  • Stärka barnets språkliga utveckling både på sitt modersmål och på svenska
  • Främja barnets integration i ett mångkulturellt samhälle
  • Främja barnens respekt för varandras språk, kultur, traditioner och religion i demokratisk anda

Modersmålsstödet ges en gång per vecka som en integrerad del i förskoleklassens ordinarie verksamhet och elevgrupp. Barnen lär sig ord och begrepp som är kopplade till olika temaområden genom att exempelvis leka, sjunga, rita, spela spel och läsa sagor.

 

Modersmålsundervisning

Ett nationellt minoritetsspråk kan läsas som förstaspråk eller andraspråk. De har varsin kursplan och olika kunskapskrav. Kursplan för förstaspråk används när eleven har grundläggande kunskaper och använder språket som dagligt umgängesspråk i hemmet. Andraspråk används när eleven inte har grundläggande kunskaper i språket.

Från höstterminen 2015 har elever som tillhör de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om:

  • språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven inte har grundläggande kunskaper i språket
  • endast en elev i kommunen ansöker om undervisning i språket

Förutsättningen är att det måste finnas en lämplig lärare.

Skolverket - Rätt till modersmålsundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansöka

Ansökan till modersmålsstöd och modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk görs av vårdnadshavare via särskild blankett

Ansökan nationella minoritetsspråkPDF

Sidan uppdaterades

2020-03-11

Sidansvarig: