Du är här:

Forskning

Process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat vetande. (Nationalencyklopedien)

I första hand förknippas Forskning som en av tre huvuduppgifter inom universitet och högskolor. De två andra handlar om Utbildning och Samverkan. Forskning bedrivs också på många håll vid särskilda fristående forskningsinstitut utan utbildningsåtaganden, vilket Örnsköldsvik är ett bra exempel på. Inom akademisk forskning skiljer man ofta på grundforskning och mer tillämpad forskning. Ren grundforskning kan utföras utan att någon utomstående ställer särskilda krav på forskaren. Mot denna typ av forskning ställs ibland så kallad riktad grundforskning, som ofta förväntas lösa ett på förhand uttalat problem.

Än idag utgör ortens avancerade exportindustri, en stark grundpelare i Örnsköldsviks arbetsliv. Därför är Örnsköldsvik av tradition en plats präglad av mer tillämpningsinriktad forskning. Bland annat inom cellulosa, IT och offentlig förvaltning. Forskningen i Örnsköldsvik är starkt kopplad till särskilda styrkeområden och de närmaste universiteten. Inom skog, turism och processindustri är kopplingarna starkast mot Mittuniversitetet. Kemi, energi och samhällsforskning präglar samarbetet med Umeå universitet. Luleå tekniska universitet kopplas främst till den mångfasetterade verkstadsindustrin.

Statens tekniska forskningsinstitut SP driver utvecklingsbolaget Processum på Domsjö industriområde med fokus på nya hållbara produkter från skogsråvara. Det centralt stationerade Institutet för tillämpad hydraulik (ITH) utgör Nordens bredaste kompetenscentrum på hydraulikområdet. Exempel på forskning inom offentlig förvaltning är inom vårdsektorn där distriktsköterskor medverkar i ett utvecklingsarbete och inom skola och utbildning. Kort sagt; Örnsköldsvik präglas i högsta grad av kvalificerad forskning som är både närvarande och aktiv.

Sedan 2011 driver Örnsköldsviks kommun en satsning på en forskningsmiljö med rubriken Kunskapsnod Örnsköldsvik. Målsättningen är att stärka och utveckla egna verksamheter och att stärka Örnsköldsviks kommuns rykte som attraktiv arbetsgivare där anställda uppmuntras att söka ny kunskap och driva utveckling inom sitt eget arbetsområde. Inom Kunskapsnod har fem kommundoktorander delfinansierats, varav tre har lagt fram och försvarat en avhandling. Doktorandernas forskning har fokuserat på områden inom omsorg, pedagogik och kommunikation. Inom Kunskapsnod har ett studiestödsprogram utvecklats som ger kommunanställda möjlighet att söka medel till spets- eller forskarstudier inom särskilt prioriterade verksamhetsområden.

Tillsammans med regionens lärosäten arbetar Örnsköldsviks kommun fortlöpande med akademisk forskning och försörjning av kvalificerad kompetens. Inte minst för att attrahera nyfikna människor till platsen Örnsköldsvik. Både som besökare och som fast boende. En forskningsbaserad kunskapsutveckling är en viktig faktor för Örnsköldsviks framtid.

Kontakta gärna kommunens FoU-samordnare för information om aktuella aktiviteter i Örnsköldsvik

Sidan uppdaterades

2018-07-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Martin Paju
Utvecklingsstrateg/
Forskningssamordnare
0660 - 885 93
Skicka e-post