Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Tystnadsplikt, sekretess - anmälningsskyldighet, meddelarfrihet

Tystnadsplikt och sekretess
All personal inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. Vilket innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan skada barn eller vårdnadshavare.

Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, det vill säga de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden. Men alla som jobbar på till exempel en skola har inte samma sekretessnivå. Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn. Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev. Det får inte skolsjuksköterskan eller kuratorn göra, om inte barnets vårdnadshavare ger sin tillåtelse (Skolverket, Tystnadsplikt och sekretesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Anmälningsskyldighet
Alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I skolan gäller skyldigheten rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 § skollagen.

Socialtjänsten behöver så tidigt som möjligt få veta om ett barn behöver hjälp. Skyldigheten gäller barn under 18 år som far illa på grund av missförhållanden i hemmiljön eller genom sitt eget beteende. Det kan handla om misstankar om övergrepp, vanvård eller brister i omsorgen i hemmet eller att barnet har ett riskbeteende, t.ex. missbruk, kriminalitet eller något annat självdestruktivt beteende.

Personalen behöver inte vara säker på sin sak när anmälan görs, det är oron som räknas. Det är socialtjänstens ansvar att bedöma hur allvarliga uppgifterna är.

Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meddelarfrihet
Alla kommunanställda har meddelarfrihet. Det betyder att den som är anställd inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till massmedia, i syfte att de ska publiceras. Reglerna för meddelarfrihet kompletterar yttrandefriheten, och innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till massmedier, i syfte att de ska publiceras. Det finns alltså inte något krav att uppgiften ska publiceras.

Myndigheten måste alltså vara mycket noga med att inte försöka begränsa eller påverka de anställdas rätt till yttrandefrihet. De anställda har samtidigt en lojalitetsplikt att utföra sitt arbete enligt arbetsgivarens instruktioner.

För vissa uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess och tystnadsplikt finns meddelarfrihet och för vissa uppgifter finns inte meddelarfrihet. I slutet av varje kapitel av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) anges för vilka paragrafer meddelarfrihet inte gäller och i 44 kap. OSL anges generella undantag för viss typ av uppgifter som inte heller omfattas av meddelarfrihet.

Sidan uppdaterades

2020-01-07

Sidansvarig: