Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Utbildningspolicy

Utbildningspolicyn antogs av kommunfullmäktige 28 november 2016.

Dokumentet bygger på bildningsförvaltningens arbete med Attraktiv skola samt områden som forskning pekat ut som bevisat stödjer skolutveckling och högre måluppfyllelse.

Policyn pekar ut en övergripande riktning för arbetet framåt med att nå målet En av de bästa skolkommunerna 2020. Därefter förverkligar nämnd och förvaltning policyns fem områden enligt den antagna utbildningsstrategin.

Policyns fem områden

Örnsköldsviks skolor ska präglas av demokratiska principer

Barns och elevers lärande och kunskapsutveckling i Örnsköldsviks skolor och förskolor ska präglas av att lära om och genom demokratiska principer. Att skapa en god grund för och kunskap om hållbar utveckling är ett angeläget område för ett framtida kunskapsbehov. Genom sin skolgång ska barn och elever få mötas av demokratiska värderingar och arbetsformer. Som barn och elev ska man få möjlighet att utveckla en förståelse för begrepp som inflytande, delaktighet, mänskliga rättigheter, respekt för vår gemensamma miljö. Barn och elevers trygghet och trivsel, nolltolerans mot kränkande behandling och trakasserier blir centrala frågor för skolor och förskolor, personal på skolor och förskolor ska möta barn och elever utifrån den värdegrund som anges i nationella styrdokument.

 

Örnsköldsviks skolor ska präglas av ett modernt, professionellt och utmanande ledarskap på alla nivåer

Förvaltningens styrkedja ska bygga på kommunikation, delaktighet, tydliga strukturer, uppföljning, dialog och en vilja att utveckla och prova nytt för att öka måluppfyllelsen. I detta ledarskap blir det systematiska kvalitetsarbetet den viktiga utgångspunkten där man söker utvecklingsområden och framgångsfaktorer, följer upp och utvärderar verksamheternas resultat satta efter lokala, kommunala och nationella mål och riktlinjer.

 

I Örnsköldsviks skolor ska alla barn och elever ha möjlighet att nå nästa kunskapsnivå

I Örnsköldsviks skolor ska tidiga och lämpliga stödinsatser ges alla barn och elever för att skapa förutsättningar att utvecklas i riktning mot utbildningens mål.

De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges de utmaningar som de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

 

Örnsköldsviks skolor ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet

I Örnsköldsviks skolor ska arbetssätt, nya kunskaper och metoder grundas i forskning och beprövad erfarenhet. Nya kunskaper, fortbildning, arbetssätt och arbetsmetoder ska ha sin grund i evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet.

Beprövad erfarenhet betyder att erfarenheterna man gjort måste vara mer än att man tidigare har provat ett arbetssätt. Det måste vara erfarenheter som har synliggjorts, prövats, delats med andra, dokumenterats, granskats och analyserats tillsammans med andra.

 

I Örnsköldsviks skolor ska pedagogiskt arbete bedrivas i goda lärmiljöer

Med goda lärmiljöer avses såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön för barn, elever och pedagoger.

Den fysiska miljön är klassrummets utformning och inredning, men även skolbyggnad, skolgård och utemiljö. Lärmiljöns psykosociala aspekter är relationer och samspel pedagoger, elever och barn emellan, det vill säga vilket socialt klimat som finns i klassrummet, gruppen och på skolan.

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förvaltningschef
Kristina Rastbäck
070 - 190 90 55
Skicka e-post

Mer information